Kannada ChotaNews

ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗುವ ಮಲಬದ್ಧತೆ!

ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗುವ ಮಲಬದ್ಧತೆ!

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಪಚನವಾಗಿ ಮಲದ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ,...

ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗುವ ಮಲಬದ್ಧತೆ!

ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗುವ ಮಲಬದ್ಧತೆ!

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಪಚನವಾಗಿ ಮಲದ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ,...